Trenerzy

Robert Sadurski
Trener I klasy
Waldemar Łakomy
Trener I klasy
Marek Zawadka 
Trener II klasy
Martyna Łakoma

Instruktor Taekwondo
Archiwa